top of page
Klachtenreglement

Eazy Care heeft het liefst tevreden clienten en is pas tevreden als u dat bent. Mocht de dienstverlening niet naar tevredenheid verlopen, dan horen wij dat graag van u. Uw klacht geeft ons de mogelijkheid onze zorg te verbeteren.

 

Interne klachtenprocedure

Wanneer u niet tevreden bent, kunt u dit in eerste instantie bespreken met degene die bij u de zorg, hulp of dienst heeft verleent. In veel gevallen leidt zo’n gesprek tot de oplossing van het probleem. Als dat niet het geval is, dan kunt u zich met uw klacht mondeling of schriftelijk wenden tot de leiding van Eazy Care. Binnen 6 weken na ontvangst van uw klacht proberen wij deze af te handelen. Uw kunt hier uw klacht bij ons kenbaar maken.

 

Externe klachtenprocedure

Klachtenloket Zorg

  • Als u niet tevreden bent met de uitkomst die Eazy Care over uw klacht biedt kunt uw zich wenden tot het Klachtenloket Zorg/ dit is een onpartijdige, externe en onafhankelijke klachtenfunctionaris in de zin van de Wkkgz. Uw kunt hier kosteloos uw klacht kenbaar maken, waarna zij kijken hoe beide partijen tot een oplossing kunnen komen. Dit kan viawww.klachtenloket-zorg.nl.

Geschillencommissie Zorg

  • Mocht de voorgaande stap geen soelaas bieden, dan kunt u de klacht formeel laten behandelen door de geschillencommissie. Deze geschillencommissie Zorg Algemeen doet binnen 6 maanden een bindende uitspraak voor beide partijen. De geschillencommissie is een onafhankelijke commissie die bestaat uit leden van de Samenwerkende Particuliere Organisaties Thuiszorg. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend. De commissie behandelt uw klacht en de reactie van degene waarover u klaagt. Daarna doet de commissie een uitspraak. Deze wordt schriftelijk aan u persoonlijk en aan Eazy Care medegedeeld. Meer informatie hierover of voor het indienen van een klacht gaat u naar www.degeschillencommissiezorg.nl

Let wel: er geldt wel een voorwaarde. U moet uw klacht eerst bij ons hebben ingediend. Is de klacht niet naar tevredenheid opgelost of  de klacht niet binnen de termijnen behandeld, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

bottom of page